Maksud Shariah Compliant: Dalam Konteks Kewangan Islam

Shariah compliant merujuk kepada pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam dalam urusan kewangan, perbankan, dana, sekuriti dan pelaburan. Prinsip-prinsip ini berasal daripada Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber lain dalam perundangan Islam. Dalam dunia kewangan moden, konsep Shariah compliant telah menjadi semakin penting, terutamanya bagi umat Islam yang ingin menguruskan kewangan mereka mengikut ajaran agama. Perkembangan industri kewangan … Read more