Maksud Shariah Compliant: Dalam Konteks Kewangan Islam

Shariah compliant merujuk kepada pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam dalam urusan kewangan, perbankan, dana, sekuriti dan pelaburan. Prinsip-prinsip ini berasal daripada Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber lain dalam perundangan Islam. Dalam dunia kewangan moden, konsep Shariah compliant telah menjadi semakin penting, terutamanya bagi umat Islam yang ingin menguruskan kewangan mereka mengikut ajaran agama.

Perkembangan industri kewangan Islam termasuk perbankan Islam, dana, sekuriti dan pelaburan, telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Pada tahun 2021, aset kewangan Islam global dianggarkan bernilai lebih daripada $3.5 trilion, dengan jangkaan pertumbuhan yang berterusan. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang semakin meningkat daripada umat Islam yang mencari alternatif kepada sistem kewangan konvensional yang berasaskan riba (faedah).

Apa Beza Shariah Compliance dan Kewangan Islam?

Shariah compliance dan kewangan Islam adalah dua konsep yang saling berkaitan tetapi mempunyai skop yang berbeza. Berikut adalah perbezaan utama antara kedua-dua istilah:

Shariah compliance

  1. Shariah compliance merujuk kepada pematuhan terhadap prinsip-prinsip dan peraturan Syariah dalam semua aspek kehidupan, termasuk kewangan, perniagaan, dan tingkah laku peribadi.
  2. Ia merupakan konsep yang lebih luas yang merangkumi semua aktiviti dan amalan yang mematuhi undang-undang Islam, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan sumber perundangan Islam yang lain.
  3. Shariah compliance terpakai kepada individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan, dan tidak terhad kepada sektor kewangan sahaja.
  4. Matlamat utama Shariah compliance adalah untuk memastikan bahawa semua tindakan dan keputusan adalah selaras dengan nilai-nilai dan etika Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kesaksamaan, dan kebajikan sosial.

Kewangan Islam

  1. Kewangan Islam adalah subset atau cabang khusus dalam Shariah compliance yang memberi tumpuan kepada aspek kewangan dan perbankan.
  2. Ia merujuk kepada sistem kewangan yang beroperasi mengikut prinsip-prinsip Syariah, dengan matlamat untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang bebas daripada unsur-unsur yang dilarang seperti riba (faedah), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
  3. Kewangan Islam merangkumi pelbagai institusi, produk, dan perkhidmatan kewangan, seperti perbankan Islam, takaful (insurans Islam), sukuk (bon Islam), dan pelaburan patuh Syariah.
  4. Matlamat utama kewangan Islam adalah untuk mempromosikan keadilan ekonomi, perkongsian risiko yang saksama, dan penciptaan kekayaan yang beretika dan mampan, selaras dengan objektif Syariah untuk mencapai kebajikan masyarakat.

Dalam erti kata lain, Shariah compliance adalah konsep yang lebih luas yang merangkumi semua aspek kehidupan menurut prinsip-prinsip Syariah, manakala kewangan Islam adalah aplikasi khusus Shariah compliance dalam konteks kewangan dan perbankan.

Walau bagaimanapun, kedua-dua konsep ini saling melengkapi dan berkongsi matlamat yang sama untuk mempromosikan keadilan, kesaksamaan, dan kebajikan sosial berdasarkan nilai-nilai dan etika Islam.

Kewangan Islam adalah manifestasi praktis Shariah compliance dalam bidang ekonomi dan kewangan, bertujuan untuk mewujudkan sistem kewangan yang lebih adil, inklusif, dan mampan untuk semua.

Apakah Prinsip-prinsip Asas Shariah Compliant?

Terdapat beberapa prinsip asas yang menjadi tunjang kepada konsep Shariah compliant dalam kewangan dan pelaburan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan, ketelusan, dan perkongsian risiko yang seimbang antara semua pihak yang terlibat.

Larangan riba (faedah)

Islam melarang penggunaan riba dalam urusan kewangan. Riba merujuk kepada sebarang tambahan atau faedah yang dikenakan ke atas pinjaman atau pembiayaan. Dalam sistem kewangan Islam, pembiayaan berasaskan perkongsian untung rugi (profit and loss sharing) digalakkan sebagai alternatif kepada pinjaman berasaskan faedah.

Larangan gharar (ketidakpastian)

Gharar merujuk kepada ketidakpastian atau risiko yang melampau dalam sesuatu transaksi. Islam menggalakkan ketelusan dan kejelasan dalam urusan kewangan untuk mengelakkan pertikaian dan ketidakadilan. Oleh itu, kontrak kewangan Islam perlu mengandungi maklumat yang jelas dan terperinci mengenai terma dan syarat yang terlibat.

Larangan maysir (perjudian)

Maysir merujuk kepada sebarang bentuk perjudian atau spekulasi yang melibatkan risiko yang tinggi. Islam melarang perjudian kerana ia dianggap sebagai satu bentuk pengeksploitasian dan boleh membawa kemudaratan kepada masyarakat. Dalam konteks kewangan, ini bermakna pelaburan berasaskan spekulasi yang melampau adalah tidak dibenarkan.

Perkongsian risiko dan pulangan

Islam menggalakkan perkongsian risiko dan pulangan yang adil antara semua pihak yang terlibat dalam sesuatu transaksi kewangan. Ini bermakna keuntungan dan kerugian perlu dikongsi bersama mengikut nisbah yang dipersetujui. Prinsip ini bertujuan untuk menggalakkan kerjasama dan mengelakkan pengeksploitasian mana-mana pihak.

Pelaburan dalam aktiviti yang dibenarkan

Shariah compliant juga bermaksud bahawa pelaburan hanya boleh dibuat dalam aktiviti dan industri yang dibenarkan oleh Syariah. Industri seperti perjudian, alkohol, tembakau, pornografi, dan senjata adalah dilarang. Sebaliknya, pelaburan digalakkan dalam sektor seperti hartanah, infrastruktur, teknologi, dan perkhidmatan yang memberi manfaat kepada masyarakat.

Apakah Contoh Produk dan Perkhidmatan Kewangan Shariah Compliant?

Perkembangan industri kewangan Islam telah menyaksikan kemunculan pelbagai produk dan perkhidmatan yang patuh Syariah. Ini termasuk:

Akaun simpanan dan semasa

Bank-bank Islam menawarkan akaun simpanan dan semasa yang berasaskan prinsip Al-Wadiah (simpanan) atau Mudharabah (perkongsian keuntungan). Dalam akaun Al-Wadiah, bank bertindak sebagai pemegang amanah dan menjamin keselamatan deposit pelanggan. Manakala dalam akaun Mudharabah, keuntungan daripada pelaburan yang dibuat oleh bank dikongsi antara bank dan pelanggan mengikut nisbah yang dipersetujui.

Pembiayaan perumahan dan kenderaan

Pembiayaan perumahan dan kenderaan Shariah compliant biasanya berasaskan prinsip Murabahah (jualan kos campur untung) atau Ijarah (sewaan). Dalam kontrak Murabahah, bank membeli aset bagi pihak pelanggan dan kemudian menjualnya kepada pelanggan pada harga yang merangkumi kos asal dan margin keuntungan yang dipersetujui. Pelanggan kemudian membayar balik jumlah tersebut secara ansuran. Manakala dalam kontrak Ijarah, bank membeli aset dan menyewakannya kepada pelanggan untuk tempoh tertentu, dengan pilihan untuk pelanggan memiliki aset tersebut pada akhir tempoh sewaan.

Takaful (insurans Islam)

Takaful adalah alternatif Shariah compliant kepada insurans konvensional. Ia beroperasi berdasarkan prinsip tabarru’ (sumbangan) dan ta’awun (kerjasama). Peserta takaful menyumbang ke dalam dana yang diuruskan oleh syarikat takaful. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar pampasan kepada peserta yang mengalami kerugian atau musibah. Keuntungan daripada pelaburan dana takaful dikongsi antara peserta dan syarikat takaful mengikut nisbah yang dipersetujui.

Sukuk (bon Islam)

Sukuk adalah instrumen kewangan yang mirip dengan bon konvensional, tetapi strukturnya adalah patuh Syariah. Sukuk mewakili pemilikan berkadaran dalam aset pendasar, seperti hartanah atau projek infrastruktur. Pemegang sukuk berhak menerima bahagian daripada aliran pendapatan yang dijana oleh aset pendasar, dan bukan faedah seperti dalam bon konvensional. Sukuk telah menjadi semakin popular sebagai kaedah pembiayaan untuk kerajaan dan syarikat korporat.

Apakah Contoh Pelaburan Shariah Compliant?

Selain daripada produk dan perkhidmatan kewangan, konsep Shariah compliant juga memainkan peranan penting dalam dunia pelaburan. Pelabur Muslim yang ingin melabur mengikut prinsip-prinsip Syariah perlu memastikan bahawa portfolio pelaburan mereka hanya merangkumi syarikat dan instrumen kewangan yang patuh Syariah.

Saringan Syariah

Proses saringan Syariah melibatkan penyaringan syarikat-syarikat yang tersenarai di pasaran saham untuk menentukan pematuhan mereka terhadap kriteria Syariah. Kriteria ini biasanya merangkumi:
a. Aktiviti perniagaan: Syarikat tidak boleh terlibat dalam aktiviti yang dilarang seperti perjudian, alkohol, tembakau, atau perbankan konvensional.
b. Nisbah kewangan: Syarikat perlu mematuhi nisbah kewangan tertentu, seperti tahap hutang, tunai, dan pendapatan faedah yang rendah berbanding dengan jumlah aset atau perolehan.
c. Pendapatan tidak patuh Syariah: Sebarang pendapatan yang diperolehi daripada aktiviti tidak patuh Syariah perlu dikeluarkan dan disalurkan untuk tujuan kebajikan.

Syarikat-syarikat yang melepasi saringan Syariah akan dimasukkan ke dalam indeks patuh Syariah, seperti Dow Jones Islamic Market Indices atau FTSE Shariah Global Equity Index.

Dana unit amanah Islam

Dana unit amanah Islam adalah dana pelaburan kolektif yang hanya melabur dalam syarikat dan instrumen kewangan yang patuh Syariah. Pengurus dana bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan berterusan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam pemilihan dan pengurusan pelaburan. Pelabur dapat memilih dana yang sesuai dengan objektif pelaburan dan toleransi risiko mereka, sambil memastikan pematuhan Syariah.

Pelaburan langsung

Pelabur juga boleh melabur secara langsung dalam syarikat-syarikat yang patuh Syariah, sama ada melalui pasaran saham atau pelaburan ekuiti persendirian. Walau bagaimanapun, ini memerlukan penyelidikan dan analisis yang teliti untuk memastikan pematuhan berterusan terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Pelaburan hartanah

Pelaburan hartanah juga boleh menjadi pilihan yang menarik bagi pelabur yang mencari pendedahan Shariah compliant. Ini boleh melibatkan pembelian hartanah secara langsung atau melalui dana hartanah Islam (Islamic REITs). Pematuhan Syariah dalam pelaburan hartanah melibatkan pemilihan hartanah yang digunakan untuk aktiviti yang dibenarkan, serta penggunaan kontrak dan pembiayaan yang patuh Syariah.

Apakah Cabaran dan Prospek Masa Depan Kewangan Islam?

Walaupun industri kewangan Islam telah berkembang dengan pesat, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan yang mampan. Ini termasuk:

Penstandardan

Perbezaan dalam interpretasi prinsip-prinsip Syariah antara bidang kuasa yang berbeza boleh menyebabkan ketidakseragaman dalam produk dan perkhidmatan kewangan Islam. Usaha penstandardan global diperlukan untuk meningkatkan kecekapan dan menggalakkan pertumbuhan industri.

Kesedaran dan pendidikan

Masih terdapat jurang pengetahuan mengenai kewangan Islam dalam kalangan orang awam dan profesional kewangan. Inisiatif pendidikan dan kesedaran perlu dipergiatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap konsep Shariah compliant.

Inovasi dan digitalisasi

Industri kewangan Islam perlu terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk kekal berdaya saing. Ini termasuk penggunaan teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan analitik data untuk meningkatkan kecekapan dan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Peluasan pasaran

Walaupun pasaran utama untuk kewangan Islam kekal di negara-negara majoriti Muslim, terdapat potensi pertumbuhan yang besar di pasaran bukan Muslim. Ini memerlukan usaha pemasaran dan penyesuaian produk yang strategik untuk menarik minat pelabur dan pelanggan global.

Prospek masa depan untuk industri kewangan Islam adalah cerah, didorong oleh pertumbuhan ekonomi di pasaran utama, peningkatan kesedaran mengenai kewangan Islam, dan permintaan yang semakin meningkat untuk penyelesaian kewangan yang beretika dan mampan. Menjelang tahun 2030, industri ini dijangka mencapai nilai $4.94 trilion, dengan potensi untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kestabilan kewangan global.

Apakah Peranan Majlis Penasihat Syariah dalam Pematuhan Perkhidmatan Kewangan Islam?

Majlis penasihat Syariah memainkan peranan penting dalam memastikan pematuhan produk dan perkhidmatan kewangan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Majlis ini biasanya terdiri daripada pakar-pakar dalam perundangan Islam dan kewangan yang bertanggungjawab untuk mengkaji, mengesahkan, dan mengawasi operasi institusi kewangan Islam.

Proses semakan melibatkan penelitian terperinci terhadap struktur, dokumentasi, dan aliran dana produk dan perkhidmatan kewangan untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ini termasuk memastikan ketiadaan unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Setelah produk atau perkhidmatan diluluskan, majlis penasihat Syariah akan mengeluarkan resolusi atau fatwa yang mengesahkan pematuhan Syariah. Resolusi ini menjadi asas untuk pelancaran dan pemasaran produk tersebut kepada pelanggan.

Majlis penasihat Syariah juga bertanggungjawab untuk pengawasan berterusan terhadap operasi institusi kewangan Islam. Ini melibatkan semakan berkala untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan kekal patuh Syariah, serta menangani sebarang isu atau persoalan yang timbul.

Peranan majlis penasihat Syariah adalah kritikal dalam menjaga integriti dan kredibiliti industri kewangan Islam. Ia memastikan bahawa pelanggan boleh yakin bahawa produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah benar-benar patuh Syariah, selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Bagaimana Proses Tadbir Urus dan Ketelusan Kewangan Islam?

Tadbir urus yang baik dan ketelusan adalah aspek penting dalam industri kewangan Islam. Institusi kewangan Islam perlu mempunyai rangka kerja tadbir urus yang kukuh untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, melindungi kepentingan pemegang berkepentingan, dan menggalakkan ketelusan dalam operasi mereka.

Ini melibatkan penubuhan struktur tadbir urus yang berkesan, termasuk lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, jawatankuasa audit dan risiko yang aktif, serta fungsi pematuhan Syariah yang kukuh. Pemisahan tugas yang jelas antara pihak pengurusan dan majlis penasihat Syariah juga penting untuk mengelakkan konflik kepentingan.

Ketelusan adalah kunci dalam mempromosikan akauntabiliti dan kepercayaan dalam kalangan pemegang berkepentingan. Institusi kewangan Islam perlu menyediakan pendedahan yang mencukupi mengenai produk, perkhidmatan, dan operasi mereka. Ini termasuk maklumat mengenai struktur, risiko, pulangan, dan pematuhan Syariah.

Laporan kewangan dan laporan tadbir urus perlu disediakan secara tepat pada masanya dan menurut piawaian perakaunan yang berkaitan. Institusi kewangan Islam juga digalakkan untuk menyediakan laporan keberlanjutan yang menekankan impak sosial dan alam sekitar aktiviti mereka, selaras dengan objektif Syariah untuk mempromosikan keadilan dan kebajikan masyarakat.

Tadbir urus yang baik dan ketelusan bukan sahaja penting untuk pematuhan Syariah, tetapi juga untuk mempromosikan kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang industri kewangan Islam. Ia membantu membina kepercayaan dalam kalangan pelanggan, pelabur, dan pihak berkuasa, serta menyokong pengembangan industri ke pasaran baharu.

Apa Persamaan Kewangan Islam dengan Social Responsibility Investment (SRI)?

Terdapat persamaan yang ketara antara prinsip-prinsip Shariah compliant dalam kewangan Islam dan konsep kewangan mampan dan pelaburan bertanggungjawab sosial (SRI). Kedua-dua pendekatan ini memberi penekanan kepada pertimbangan etika, sosial, dan alam sekitar dalam pembuatan keputusan kewangan dan pelaburan.

Kewangan mampan merujuk kepada penyediaan produk dan perkhidmatan kewangan yang mengintegrasikan faktor alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) dalam proses pelaburan. Ini melibatkan pelaburan dalam syarikat dan projek yang mempromosikan kelestarian, seperti tenaga boleh diperbaharui, teknologi hijau, dan amalan perniagaan yang bertanggungjawab secara sosial.

SRI pula melibatkan pelaburan dalam syarikat yang mematuhi kriteria sosial dan etika tertentu, seperti perlindungan hak asasi manusia, amalan buruh yang adil, dan pengurusan alam sekitar yang baik. Pelabur SRI juga mengelakkan pelaburan dalam industri yang dianggap tidak beretika, seperti tembakau, senjata, dan perjudian.

Prinsip-prinsip Syariah dalam kewangan Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan terhadap perkongsian risiko dan pulangan yang adil, adalah selaras dengan objektif kewangan mampan dan SRI. Pelaburan patuh Syariah mengelakkan industri yang memudaratkan masyarakat dan alam sekitar, dan sebaliknya menggalakkan aktiviti ekonomi yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Integrasi prinsip-prinsip Shariah compliant dengan kewangan mampan dan SRI boleh mewujudkan sinergi yang berkuasa untuk mempromosikan pelaburan yang beretika dan bertanggungjawab. Ia membolehkan pelabur Muslim dan bukan Muslim yang mengutamakan nilai untuk melabur dalam syarikat dan projek yang selaras dengan kepercayaan dan prinsip mereka.

Institusi kewangan Islam boleh memainkan peranan penting dalam mendorong agenda kewangan mampan dan SRI dengan menawarkan produk dan perkhidmatan inovatif yang menggabungkan prinsip-prinsip Syariah dengan pertimbangan ESG. Ini termasuk dana pelaburan patuh Syariah yang memberi tumpuan kepada syarikat yang mempromosikan kelestarian, sukuk hijau untuk membiayai projek mesra alam, dan pembiayaan mikro Islam untuk menyokong keusahawanan dan pembangunan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Shariah compliant dengan kewangan mampan dan SRI, industri kewangan Islam boleh menjadi pemacu perubahan positif, menyumbang kepada pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan membina masa depan kewangan yang lebih inklusif, adil, dan mampan untuk semua.

Apa Perbezaan Kewangan Islam dengan Kewangan Konvensional?

Walaupun kewangan Islam dan konvensional mempunyai matlamat yang sama untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dan memudahkan aktiviti ekonomi, terdapat beberapa perbezaan penting antara kedua-dua sistem dari segi struktur, produk, dan operasi.

Perbezaan paling ketara adalah pematuhan kewangan Islam terhadap prinsip-prinsip Syariah. Kewangan Islam melarang unsur-unsur seperti riba (faedah), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang biasa dalam kewangan konvensional. Sebaliknya, ia menggalakkan perkongsian risiko dan pulangan, serta pembiayaan berasaskan aset.

Dari segi struktur, bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip perkongsian untung rugi, di mana pelanggan dianggap sebagai rakan kongsi dan bukannya peminjam. Keuntungan dan kerugian daripada aktiviti pelaburan dikongsi antara bank dan pelanggan mengikut nisbah yang dipersetujui terlebih dahulu. Ini berbeza dengan bank konvensional, yang bergantung pada pinjaman berasaskan faedah dan memindahkan majoriti risiko kepada peminjam.

Produk kewangan Islam juga mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Sebagai contoh, dalam pembiayaan perumahan Islam, bank membeli hartanah bagi pihak pelanggan dan kemudian menjual atau menyewakannya kepada pelanggan dengan harga atau sewa yang merangkumi kos dan margin keuntungan. Dalam kewangan konvensional, pinjaman perumahan melibatkan pinjaman wang dengan faedah, dengan hartanah bertindak sebagai cagaran.

Dari segi prestasi, kajian menunjukkan bahawa institusi kewangan Islam cenderung untuk menunjukkan kestabilan yang lebih tinggi semasa krisis kewangan, sebahagiannya disebabkan oleh pengelakan mereka terhadap instrumen kewangan berisiko tinggi dan spekulatif. Walau bagaimanapun, institusi kewangan Islam mungkin menghadapi cabaran dari segi skala, kecekapan kos, dan pengurusan risiko berbanding dengan rakan konvensional mereka.

Walaupun terdapat perbezaan ini, kewangan Islam dan konvensional tidak semestinya saling eksklusif. Banyak negara mempunyai sistem perbankan dwi di mana institusi kewangan Islam dan konvensional beroperasi secara selari. Ini menawarkan pilihan kepada pelanggan dan membolehkan kedua-dua sistem untuk saling melengkapi dan belajar antara satu sama lain.

Kewangan Islam juga boleh menawarkan perspektif dan penyelesaian alternatif untuk cabaran yang dihadapi oleh sistem kewangan konvensional, seperti ketidakstabilan, ketidakseimbangan, dan masalah kemampanan. Dengan menggabungkan kekuatan kedua-dua sistem dan menggalakkan inovasi dan kerjasama, industri kewangan secara keseluruhan boleh menjadi lebih berdaya tahan, inklusif, dan mampu memenuhi keperluan pelbagai pemegang berkepentingan.

Apa Contoh Kejayaan dalam Industri Kewangan Islam?

Industri kewangan Islam telah menyaksikan banyak kejayaan dan inovasi dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Berikut adalah beberapa kes kajian dan contoh institusi kewangan Islam yang berjaya dan projek yang telah dibiayai melalui instrumen kewangan patuh Syariah:

Al Rajhi Bank (Arab Saudi)

Al Rajhi Bank adalah bank Islam terbesar di dunia dari segi jumlah aset. Ia menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan runcit dan korporat yang patuh Syariah, termasuk akaun simpanan, pembiayaan perumahan, pembiayaan peribadi, dan perbankan pelaburan. Bank ini terkenal dengan penggunaan teknologi inovatif, seperti perbankan mudah alih dan cawangan digital, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kecekapan operasi.

Sukuk untuk projek infrastruktur (pelbagai negara)

Sukuk, atau bon Islam, telah menjadi instrumen pembiayaan yang semakin popular untuk projek infrastruktur berskala besar. Sebagai contoh, pada tahun 2019, kerajaan Indonesia mengeluarkan sukuk berdaulat bernilai USD2.5 bilion untuk membiayai projek infrastruktur, termasuk pembinaan jalan raya, lapangan terbang, dan pelabuhan. Di Malaysia, sukuk telah digunakan untuk membiayai projek Transit Aliran Massa (MRT) di Lembah Klang, yang meningkatkan kemudahan pengangkutan awam di kawasan metropolitan.

INCEIF (Malaysia)

International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) adalah universiti global yang mengkhususkan dalam pendidikan kewangan Islam. Ia menawarkan program ijazah dan ijazah lanjutan dalam kewangan Islam, termasuk MBA dan PhD. INCEIF telah memainkan peranan penting dalam membangunkan bakat dan kepakaran dalam industri kewangan Islam, dengan alumni yang kini memegang jawatan kepimpinan di institusi kewangan Islam terkemuka di seluruh dunia.

Islamic Development Bank (IDB)

IDB adalah institusi pembangunan multilateral yang mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya dan komuniti Muslim di seluruh dunia. Ia menyediakan pembiayaan patuh Syariah untuk pelbagai projek, termasuk infrastruktur, penjagaan kesihatan, pendidikan, dan pembangunan luar bandar. IDB juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan kerjasama dan integrasi ekonomi antara negara-negara Islam.

Takaful (pelbagai negara)

Takaful, atau insurans Islam, telah berkembang pesat dalam tahun-tahun kebelakangan ini, menawarkan perlindungan insurans yang patuh Syariah untuk individu dan perniagaan. Syarikat takaful terkemuka, seperti Etiqa Takaful di Malaysia dan Takaful Emarat di UAE, telah berjaya menawarkan produk inovatif dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, sambil mengekalkan pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Kejayaan dan inovasi ini menunjukkan potensi kewangan Islam untuk menawarkan penyelesaian yang mampan dan berdaya tahan untuk cabaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan terus membina asas kejayaan ini dan menangani cabaran yang ada, industri kewangan Islam boleh memainkan peranan yang semakin penting dalam mendorong kestabilan dan kemakmuran kewangan global.

Apakah Peranan Securities Commission Malaysia dalam Pematuhan Shariah?

Suruhanjaya Sekuriti (Securities Commission) Malaysia memainkan peranan penting dalam mengawal selia dan memastikan pematuhan Shariah dalam pasaran modal dan industri sekuriti di negara ini. Berikut adalah beberapa fungsi utama Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam konteks Shariah compliance:

Pembangunan rangka kerja perundangan dan pengawalseliaan

Suruhanjaya Sekuriti bertanggungjawab untuk membangunkan dan mengekalkan rangka kerja perundangan dan pengawalseliaan yang komprehensif untuk pasaran modal Islam. Ini termasuk merangka garis panduan, peraturan, dan standard Shariah untuk produk dan perkhidmatan sekuriti Islam, seperti sukuk, dana unit amanah Islam, dan pelaburan patuh Syariah yang lain.

Penasihat Shariah dan pengawasan

Suruhanjaya Sekuriti menubuhkan Majlis Penasihat Shariah (Shariah Advisory Council – SAC) yang bertindak sebagai badan pengawasan tertinggi untuk pasaran modal Islam di Malaysia. SAC bertanggungjawab untuk menentukan prinsip-prinsip Syariah yang terpakai dalam konteks pasaran modal dan mengesahkan pematuhan Syariah untuk produk dan perkhidmatan sekuriti. Suruhanjaya Sekuriti juga memastikan bahawa penasihat Syariah dilantik oleh syarikat pengurusan dana dan pengendali platform pelaburan untuk memastikan pematuhan Syariah dalam operasi mereka.

Penyaringan dan klasifikasi sekuriti patuh Syariah

Suruhanjaya Sekuriti, melalui SAC, menjalankan proses penyaringan dan klasifikasi untuk menentukan status Syariah bagi sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia. Proses ini melibatkan penilaian aktiviti perniagaan dan nisbah kewangan syarikat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh SAC. Senarai sekuriti patuh Syariah dikemas kini dan diterbitkan secara berkala untuk rujukan pelabur dan pengamal industri.

Kelulusan dan pemantauan produk baharu

Suruhanjaya Sekuriti bertanggungjawab untuk meluluskan pengenalan produk sekuriti baharu dalam pasaran modal Islam. Ia menilai struktur, ciri-ciri, dan dokumentasi produk untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Selepas kelulusan, Suruhanjaya Sekuriti terus memantau produk tersebut untuk memastikan pematuhan berterusan terhadap Syariah.

Penyelidikan dan pembangunan

Suruhanjaya Sekuriti menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kewangan Islam dan pasaran modal untuk meningkatkan inovasi, pertumbuhan, dan daya saing industri. Ia bekerjasama dengan institusi akademik, badan penyelidikan, dan pihak berkepentingan industri untuk menjalankan kajian, pembangunan produk, dan inisiatif pembangunan kapasiti dalam bidang kewangan Islam.

Pendidikan dan kesedaran pelabur

Suruhanjaya Sekuriti mengambil bahagian dalam inisiatif pendidikan dan kesedaran pelabur untuk meningkatkan pemahaman dan penyertaan dalam pasaran modal Islam. Ini termasuk program literasi kewangan, seminar, bengkel, dan penerbitan untuk mendidik orang ramai mengenai prinsip-prinsip dan manfaat pelaburan patuh Syariah.

Peranan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam memastikan Shariah compliance adalah penting untuk mengekalkan integriti dan keyakinan dalam pasaran modal Islam di negara ini.

Usaha ini membantu mempromosikan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa dan membolehkan pelabur Muslim untuk mengambil bahagian dalam pasaran modal tanpa menjejaskan prinsip-prinsip agama mereka.

Leave a Comment